วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2553

เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู

........โครงการสอน
รหัสวิชา......................................
จำนวนหน่วยกิต..........................
สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

คำอธิบายรายวิชา

....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................

วัตถุประสงค์

1..................................................................................................................
2..................................................................................................................
3..................................................................................................................
4..................................................................................................................
5..................................................................................................................

เนื้อหาวิชา

หน่วยที่ 1.....................................................................................................
หน่วยที่ 2.....................................................................................................
หน่วยที่ 3.....................................................................................................
หน่วยที่ 4.....................................................................................................
หน่วยที่ 5......................................................................................................
หน่วยที่ 6.....................................................................................................
หน่วยที่ 7.....................................................................................................
หน่วยที่ 8.....................................................................................................

สื่อการสอน

1. เอกสารบทเรียน
2. เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
3. คอมพิวเตอร์
4. โสตทัศนูปกรณ์
5. ตัวอย่างผลงาน

การวัดประเมินผล
เกณฑ์การประเมินผล
1. เวลาเรียน
2. งานที่ได้รับมอบหมาย
     2.1 Data
     2.2 information
     2.3 knowledge
     2.4 wisdom ( Power Point)
3. เว็บบล็อก
4. สมุดรายงาน
5. สื่อ interactive
6. คะแนนสอบระหว่างเรียน
7. คะแนนสอบปลายภาคเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น